Депутатите одобриха споразумението за офис на Световната банка в София

Депутатите одобриха споразумението за офис на Световната банка в София

Депутатите ратифицираха изменение на Споразумението между правителството на България и Международната банка за възстановяване и развитие за предоставяне на офис на Световната банка в България. По изчисления на банката първоначалните инвестиционни разходи за разширяването на офиса се очаква да възлязат на 515 хил. евро, които се предвижда да бъдат реализирани през 2021 г. Текущите разходи за недвижимо имущество за период от пет години за времето от 2021 до 2025 г. се очаква да бъдат в размер на около 713 хил. евро.

В доклада на комисията по бюджет и финанси се посочва, че споразумението е ратифицирано от Народното събрание със закон, обнародван в „Държавен вестник“. То предвижда оказване на финансова подкрепа от българска страна за дългосрочно позициониране и функциониране на Офис на Световната банка за споделени услуги. Посочва се, че офисът за споделени услуги е открит на 18 юли 2019 г.

В края на юни Министерският съвет предложи на Народното събрание да ратифицира споразумението.  С промяната се предвижда увеличение с 650 кв. м на наеманите площи в дългосрочната локация. Нарастването е във връзка с намеренията на Банката да разшири спектъра на дейностите, предоставяни в открития през м. юли 2019 г. офис в. София. Освен основни услуги по ИТ поддръжка и разработване и доставяне на услуги и продукти с висока добавена стойност, се планира структуриране и на други функционални звена в областта на финансите (счетоводство и трежъри), човешките ресурси, възлагането на поръчки и корпоративната сигурност.

Разширяването на дейностите на Световната банка в България ще допринесе за по-доброто разпределение на ресурси и хора в изпълнение на мисията за изкореняване на бедността и засилване на споделения просперитет в глобален аспект и ще има положително влияние върху икономическата среда в страната, като ще способства за осигуряването на работни места за висококвалифицирани специалисти и за надграждането на потенциал в сектори с висока добавена стойност.

Източник: www.banker.bg

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.