Шест държави държат около три четвърти от търговията на България с ЕС

Шест държави държат около три четвърти от търговията на България с ЕС

Шест държави от Европейския съюз държат около три четвърти от търговията на България през първите три месеца на тази година, според информация от Националния статистически институт.

През периода между януари и март износът ни за Европейския съюз намалява с 0.1% спрямо първото тримесечие на миналата година и е в размер на 9.27 млрд. лева. Можем да кажем, че страните от ЕС държат 65.09% от световния експорт на страната ни. Основни търговски партньори на България в общността  са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Белгия и Франция, които формират 70.2% от експорта за държавите членки на Европейския съюз.

Само през март износът за ЕС е спаднал с 9.2% спрямо същия месец на миналата година и е в размер на 2.88 млрд. лева.

И при вносът на България от ЕС през първото тримесечие нещата не са по-добри. Намалението дори и по-високо – с 0.9% спрямо същия период на 2019-а, и е 9.52  млрд. лева (по цени CIF). А това означава, че на страните от ЕС се падат 61.13% от световния импорт на България.  Най-голям като стойност е вносът на стоките от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Унгария.

Само през третия месец импортът на България от държавите членки на ЕС спада с 8.8% спрямо същия период на миналата година и е в размер на 3.21 млрд. лева.

В крайна сметка външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на страната ни с ЕС за периода януари – март е отрицателно и е на стойност 253 млн. лева.

При стокообмена с най-голяма европейска икономика –

Германия

продължава да расте износът ни. Стоки за 2.20 млрд. лева са заминали за тази страна, а у нас немски фирми са внесли продукция за 1.9 млрд. лева.

Германия е водещ търговски партньори в Европейския съюз. Около 5000 немски работят у нас. А в последните две години стокообменът между двете страни е над осем милиарда евро. Търговското салдо е положително за нашата страна. Членството на България в ЕС от 1 януари 2007 г. оказа положително влияние върху развитието на двустранния стокообмен, поради хармонизирането на процедурите и улесняването на вноса и износа.

Германските компании са надеждни инвеститори, тъй като се ангажират дългосрочно. Вложенията им са разпределени равномерно по отрасли и региони в страната, повече от половината от тях са „на зелено“ чрез създаване на дъщерна фирма или филиал, от което следва да се приеме, че германските инвеститори оценяват като привлекателни условията за бизнес в България. По данни на БНБ към януари 2020 г. преките чуждестранни инвестиции от Германия са в размер на 3.22 млрд. евро.

Търговското салдо с

Гърция

също е положително през първото тримесечие. Принос за това имат многото гръцки фирми, които откриха свои предприятия тук. В периода между януари и март стокообменът между България и Гърция е в размер на 1.78 млрд. лева. Износът към южната ни съседка расте до 948.7 млн. лева. Вносът също се е увеличил и е на стойност 830.7 млн. лева. Гърция заема четвърто място по отношение на износа и при вноса у нас.

Повече стоки сме изнесли и за

Белгия.

През първото тримесечие за тази страна са заминали стоки за 622.4 млн. лева, като обемът расте. По-малко обаче са внесените у нас изделия – само 268.3 млн. лева. А това означава положително търговско салдо от 354.1 млн. лева.

Кралство Белгия е един от традиционните и важни търговски и икономически партньори на България. Сред водещите стоки в износа за Белгия са нерафинирана мед, мотоциклети (включително веломоторите) и велосипеди със  спомагателен двигател, семена от рапица, пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства и други. Във вноса от Белгия преобладават стоки като трактори, биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла, машини и устройства за събиране на реколтата, интегрални схеми и електронни микрокомплекти и други.

Към края на 2019 г. преките чуждестранни инвестиции на Белгия в България възлизат на 1.53 млрд. евро. „Солвей Соди“ е един от най-големите инвеститори у нас.

И с

Фрация

имаме положително търговско салдо – 79.1 млн. лева. През първото тримесечие отчитаме по-слаб износ и внос, а стокообменът е за 1.007 млрд. лева.

През последните години търговско-икономическите отношения между България и Франция бележат положително развитие. През 2018 и 2019-а стокообменът дори прескочи и два  милиарда евро. Франция има важно значение за външноикономическите връзки на България, въпреки че те не отговарят съвсем на реалните възможности на двете страни. В тази връзка, биха могли да се търсят възможности за разширяване на френското инвестиционно присъствие в България. През 2004 г. бе създадена Българо-френска търговска камара (правоприемник на Делови клуб Франция-България), която улеснява преките бизнес контакти между български и френски фирми.

С две страни имаме отрицателно търговско салдо. С

Италия

то е 57.7 млн. лева. Въпреки че износът и вносът показват намаление, все пак фирмите от двете страни са изтъргували стоки за 2.01 млрд. лева. Италия е един от основните, водещи търговско-икономически партньори на България. В последните години неизменно водещи стоки в износа ни за Италия са рафинирана мед и медни сплави, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, зърнени култури, части за обувната промишленост, ел.техника, готови изделия на обувната промишленост, а също и стоки на текстилната, шивашката, кожаро-кожухарската индустрия. Във вноса от Италия водещи са трактори, автомобили и други превозни средства, обезкосмени и обработени кожи , нефтени масла и масла от битуминозни минерали, трактори, готови изделия на текстилна, обувна и кожарска индустрия, медикаменти и други.

Благоприятни условия за търговията между България и Италия създават ниските транспортни разходи и приемливите в сравнение с трети страни цени на българските стоки и тяхното съответствие на изискванията на италиански пазар, както и качеството на предлаганите български стоки, както и Италианската търговска камара в България, учредена по инициатива на италиански и български предприемачи в следствие на засиления търговски обмен между двете страни.

Отрицателно е търговското ни салдо и с

Румъния

минус 40.5 млн. лева. Търговско-икономическите връзки между двете балкански страни са много активни. В основата на това е големият брой фирми, които са инвестирали у нас. Някои от българските дружества също откриват добри условия за бизнес в Румъния. А това намира отражение в растящия стокообмен през първото тримесечие на тази година, който е на стойност 2.46 млрд. лева. А причината е в повишаващите се внос, който е на стойност 1.25 млрд. лева, както и износът за тази страна – 1.21 млрд. лева. Едва ли и тази година ще можем да обърнем тази негативна тенденция в търговското салдо.

Източник: www.banker.bg

Related Post