Парламентът прие на второ четене промените в Закона за социалните услуги

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за социалните услуги

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за социалните услуги на второ четене. Депутатите разгледаха общ доклад на два законопроекта. Единият внесен от парламентарната група на ГЕРБ, другият – от „Обединени патриоти“.

Съгласно текстовете, до приемането на Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги насочването на всички лица за ползване на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, ще се извършва само от дирекции „Социално подпомагане“, а индивидуалната оценка на потребностите и индивидуалният план за подкрепа на лицето ще се изготвят по досегашния ред преди сключване на договора за ползване на социални услуги.

При заявяване на искане за предварително одобрение за създаване, промяна на броя на потребителите и на мястото на предоставяне на социални услуги, финансирани от държавния бюджет, кметовете на общини ще предоставят информацията и документите, изисквани по досегашния ред.

Със законопроекта се урежда и срокът за издаване от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане на заповедта за предварителното одобрение или за отказ. Започналите и неприключили до влизането в сила на Закона за социалните услуги производства за създаване, прекратяване, промяна на броя на потребителите и мястото на предоставяне на социални услуги ще се довършат по досегашния ред.

До приемането на Устройствения правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги Държавната агенция за закрила на детето и инспекторатът към Агенцията за социално подпомагане ще продължат да извършват контрол на предоставянето на социалните услуги по досегашния ред. Освен това започналите до влизането в сила нанорматива процедури по лицензиране на частни доставчици на социални услуга и вписването им в регистъра към Агенцията за социално подпомагане ще се довършат по досегашния ред.

С измененията се уточнява целта на Закона за социалните услуги. Акцентира се върху това, че чрез предоставянето на социалните услуги се осъществява конституционно установената закрила на семейството, майчинството и децата, на възрастните хора и на лицата с физически и психически увреждания. Изрично се подчертава, че предоставянето на социални услуги не представлява търговска дейност – покупка, продажба или обмен на активи с цел реализиране на печалба, а е насочено към съхраняване и подпомагане на основните семейни ценности, в това число предоставяне на закрила на нуждаещите се физически лица.

Източник: www.banker.bg

Related Post